Chuyển băng VHS, Mini DV, Hi8, VHS-C sang File hoặc DVD

Nhận chuyển từ băng Video (VHS / Mini DV, CASSETTE HI8 ra đĩa VCD/DVD hoặc File MP4...