Cấu hình độc lập của RAID 101 / Redundant Array

RAID (Redundant Array of đĩa độc lập (ban đầu và chính thức hơn "... Không tốn kém đĩa") là một công nghệ sử dụng việc sử dụng đồng thời hai hoặc nhiều ổ đĩa cứng để đạt được cấp độ cao hơn về độ tin cậy, hiệu suất, và / hoặc lớn hơn khối lượng dữ liệu kích cỡ.

 

Phục hồi dữ liệu RAID NAS, SAN và Server

RAID và các môi trường máy chủ doanh nghiệp có một mức độ cao của khả năng chịu lỗi. Tuy nhiên, ngay cả những hệ thống tốt nhất được thiết kế là dễ bị trục trặc và các hệ thống RAID khó có thể là một ngoại lệ cho quy tắc này